Posta en marxa d’un sistema de generació de calor de sòlids al Marroc ()

BERALMAR acaba de posar en funcionament un conjunt format per una cambra de combustió de sòlids PULS acoblada a un intercanviador de calor GB, per a aportar l’aire calent i net necessari a l’assecador de la ceràmica MIDABRIQ de Midar (Marroc).

El combustible utilitzat en aquest conjunt és la sansa d’oliva (residu sòlid del premsat de l’oliva), d’unes 3.500 Kcal/kg i de molta disponibilitat al Marroc.

La sansa es carrega a l’alimentador principal, i se’n redueix les dimensions amb un molí de martells per a poder ser transportat i injectat pneumàticament pel sostre de la cambra de combustió PULS. La combustió per gravetat és d’una gran eficàcia de manera que s’obtenen unes quantitats de cendres molt petites, fet que minimitza espectacularment el manteniment de la cambra. La cambra de combustió PULS està acoblada a un intercanviador de calor model GB que realitza l’intercanvi de calor, escalfant aire ambient net i enviant els fums de combustió a la xemeneia. L’aire net i calent l’envia a l’assecador a temperatures de fins a 150ºC.

El resultat de la posta en marxa d’aquest conjunt ha estat molt positiu, de manera que es podran materialitzar els estalvis generats per la substitució del consum de fuel-oil a l’assecador.

BERALMAR ja està enllestint el subministre d’un altre conjunt PULS+GB idèntic per a la CERAMICA DE TETOUAN, de Tetuan (Marroc). + info:

News
News
News