Cambra de combustió model PULS

PULS
PULS

La cambra de combustió model PULS és una cambra d’injecció vertical de combustible sec i molturat, on la combustió té lloc a mesura que el combustible és injectat per gravetat a través del sostre de la cambra de combustió.

Aquesta cambra té 2 possibles aplicacions:

- Ús de l’aire calent junt amb els fums de combustió.
- Acoblament de la cambra de combustió a un intercanviador de calor model GB.

La cambra de combustió model PULS s’ha dissenyat per a 5 potències diferents, d’1 fins a 5 milions de Kcal/hora.

La cambra de combustió model PULS es caracteritza per un baix manteniment degut a poca acumulació de cendres gràcies al sistema de combustió sense graella. Un altre avantatge d’aquesta cambra de combustió, quan s’acobla a un intercanviador d’aire calent, és que la separació de les dues funcions (combustió i intercanvi de calor) en dues màquines diferents optimitza el rendiment del combustible fins a valors del 85%.

Els combustibles utilitzables són combustibles sòlids vegetals amb una granulometria inferior a 4 mm i una humitat inferior al 5%, tot i que també es poden adaptar a l’ús de carbons minerals. En cas de que la granulometria del combustible sigui massa alta es pot instal·lar un molí entre la tremuja d’alimentació i el ventilador.